Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DPS dla Kombatantów > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

  Drukuj
 
Regulamin organizacyjny
Treść

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 905/2016

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 22.06.2016 r.

 

Regulamin organizacyjny

Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie przy ul. Dickensa 25

 

 

§ 1. 1. Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie przy ul. Dickensa 25, zwanego dalej „Domem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Domu.

2. Dom działa na podstawie statutu oraz niniejszego regulaminu organizacyjnego.

 

§ 2. 1. Siedzibą Domu jest Warszawa, ul. Dickensa 25.

2.            Terenem działania Domu jest m.st. Warszawa.

3.            Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, w szczególności dla osób podlegających ustawie o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Dom posiada 70 miejsc.

4.            Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

5.            Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

 

§ 3. 1. W Domu przebywają osoby, o których mowa w § 2 ust. 3 na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy.

2.            Pobyt w Domu jest odpłatny zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

3.            Zasady korzystania z usług świadczonych przez Dom określone są w Regulaminie Pobytu w Domu Pomocy Społecznej, nadanym przez Dyrektora Domu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

§ 4. 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, przy pomocy głównego księgowego. Dyrektor może zatrudnić zastępcę dyrektora.

2.            Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.

3.            Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

§ 5. 1. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Domu są działy oraz samodzielne stanowiska pracy.

2.            W ramach działów, w miarę potrzeb, Dyrektor Domu może tworzyć sekcje i zespoły zadaniowe.

3.            Działami kierują kierownicy działów z zastrzeżeniem § 8 ust. 1. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Domu.

4.            W skład struktury organizacyjnej Domu wchodzą następujące podstawowe komórki organizacyjne:

1)            Dział Finansowo-Księgowy;

2)            Dział Administracyjno-Gospodarczy;

3)            Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny;

4)            samodzielne stanowisko ds. kadr;

5)            samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej;

6)            samodzielne stanowisko ds. prawnych.

5.            Dyrektor może utworzyć:

1)            samodzielne stanowisko ds. kancelaryjnych;

2)            samodzielne stanowisko ds. BHP i ds. ppoż.;

3)            samodzielne stanowisko ds. religijnych.

6.            W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca, Dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze.

 

§ 6. Do obowiązków Dyrektora Domu należy:

1)            zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Domu;

2)            właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami w jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego wykorzystanie przydzielonych środków finansowych;

3)            planowanie realizacji celów i zadań Domu oraz nadzór nad ich wykonaniem;

4)            zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, w tym organizacji procesu zarządzania ryzykiem spójnego z polityką zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie określoną właściwym zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;

5)            kierowanie działalnością Domu;

6)            reprezentowanie Domu na zewnątrz;

7)            wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracowników Domu;

8)            współpraca z instytucjami wspomagającymi działalność Domu;

9)            sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Domu;

10)         promowanie różnorodnych form pomocy oferowanych przez Dom;

11)         nadzór nad prawidłową organizacją czasu mieszkańców Domu;

12)         wydawanie zarządzeń porządkowych i organizacyjnych;

13)         rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących warunków pobytu mieszkańców Domu oraz usług świadczonych przez Dom.

 

§ 7. 1. Do obowiązków zastępcy Dyrektora Domu należy zastępowanie Dyrektora Domu w czasie jego nieobecności.

2.            Zastępca Dyrektora Domu odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Domu stosownie do powierzonego mu zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz za właściwą organizację pracy i realizację zadań merytorycznych.

3.            Zastępca Dyrektora Domu jest odpowiedzialny za realizację adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem terminowego i systematycznego zarządzania ryzykiem w nadzorowanym obszarze, w szczególności wyłanianie właściwych celów i zadań stanowiących odniesienie dla identyfikowania ryzyka oraz zapewnienie wiarygodnego przepływu informacji o realizacji celów i zadań potrzebnych do identyfikowania ryzyka i jego pomiaru.

4.            Zastępca Dyrektora może równocześnie pełnić obowiązki kierownika Działu.

5.            W przypadku braku Zastępcy Dyrektora, podczas nieobecności Dyrektora Domu, zastępuje go wyznaczona osoba posiadająca upoważnienie lub pełnomocnictwo Dyrektora.

 

§ 8. 1. Główny księgowy kieruje Działem Finansowo-Księgowym.

2.            Główny księgowy jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Domu oraz za sporządzenie i przekazanie w terminie sprawozdań finansowych oraz za wykazanie w sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

3.            W szczególności na głównym księgowym ciąży obowiązek i odpowiedzialność w zakresie:

1)            prowadzenia rachunkowości jednostki;

2)            wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3)            dokonywania wstępnej kontroli:

a)            zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b)           kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4.            Główny księgowy odpowiada za realizację adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem terminowego i systematycznego zarządzania ryzykiem w obszarze operacji finansowych i gospodarczych, w szczególności wyłanianie właściwych celów i zadań stanowiących odniesienie dla identyfikowania ryzyka oraz zapewnienie wiarygodnego przepływu informacji o realizacji celów i zadań potrzebnych do identyfikowania ryzyka i jego pomiaru.

 

§ 9. 1. Kierownicy działów ponoszą odpowiedzialność za należytą organizację pracy, prawidłowe, sprawne i terminowe wykonywanie zadań, przestrzeganie przepisów prawa w zakresie realizacji zadań oraz przestrzegania porządku i dyscypliny przez pracowników.

2.            Do zadań kierowników działów należy w szczególności:

1)            zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym;

2)            sprawowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, a w szczególności terminowej i systematycznej identyfikacji i analizy ryzyka oraz adekwatnej reakcji na ryzyko w obszarze działań kierowanego działu;

3)            zapewnienie ciągłości pracy działów;

4)            przygotowywanie okresowych ocen, analiz, planów oraz sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania działu;

5)            organizowanie pracy podległym pracownikom w sposób umożliwiający osiągnięcie jak najwyższych efektów;

6)            wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do podległych pracowników;

7)            nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, regulaminu organizacyjnego, instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów;

8)            ocena podległych pracowników oraz kierowanie do Dyrektora Domu wniosków w sprawach personalnych podległych pracowników;

9)            przedstawianie Dyrektorowi Domu propozycji zakresu czynności dla poszczególnych pracowników;

10)         nadzór nad mieniem i sprzętem znajdującym się w dyspozycji działu.

 

§10. Do podstawowych zadań Działu Finansowo-Księgowego należy prowadzenie gospodarki finansowej Domu, a w szczególności:

1)            opracowywanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, zatrudnienia i funduszu płac;

2)            realizacja zobowiązań finansowych Domu;

3)            bieżąca analiza wykonania budżetu, dokonywanie zmian w planach i przedkładanie wniosków w tym zakresie Dyrektorowi Domu;

4)            sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;

5)            prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich składników majątkowych;

6)            prowadzenie ksiąg rachunkowych;

7)            prowadzenie magazynów;

8)            prowadzenie kasy Domu;

9)            kontrola finansowa działalności Domu;

10)         prowadzenie i rozliczanie depozytów finansowych mieszkańców Domu..

 

§ 11. Do podstawowych zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

1)            nadzór nad prawidłową eksploatacją i zabezpieczeniem pomieszczeń użytkowanych

przez Dom oraz nad majątkiem Domu;

2)            zaopatrywanie w niezbędne materiały biurowe i środki czystości;

3)            organizowanie i nadzorowanie remontów oraz bieżących napraw;

4)            prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem mienia;

5)            organizowanie i nadzór nad terminowym wykonywaniem konserwacji, przeglądów, pomiarów i badań technicznych budynków Domu;

6)            obsługa postępowań przy zamówieniach publicznych;

7)            prowadzenie dokumentacji związanej z technicznym funkcjonowaniem Domu;

8)            zaopatrywanie w artykuły spożywcze;

9)            zapewnianie prawidłowej pracy urządzeń technicznych;

10)         organizacja pracy kuchni;

11)         nadzór nad dysponowaniem środkami transportu;

12)         terminowe zaopatrywanie pracowników Domu w odzież ochronną i obuwie.

 

§ 12. Do podstawowych zadań Działu Opiekuńczo–Terapeutycznego należy w szczególności:

1)            świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych;

2)            zapewnianie całodobowej opieki mieszkańcom;

3)            pomoc mieszkańcom w wykonywaniu codziennych czynności życiowych;

4)            zapewnianie mieszkańcom możliwości korzystania ze świadczeń medycznych przysługujących im z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;

5)            zapewnienie właściwych zajęć usprawniających dla mieszkańców Domu;

6)            prowadzenie dokumentacji medycznej mieszkańców Domu w zakresie sprawowanej opieki;

7)            umożliwianie mieszkańcom rozwijania własnej osobowości;

8)            aktywizacja mieszkańców poprzez dostęp do terapii zajęciowej oraz imprez kulturalnych;

9)            umożliwianie zaspokajania potrzeb religijnych mieszkańców Domu;

10) organizowanie imprez, spotkań, wycieczek i innych uroczystości dla mieszkańców Domu;

 11) opracowywanie indywidualnych planów wsparcia dla mieszkańców.

 

§ 13. Do zadań osoby pracującej na samodzielnym stanowisku ds. kadr lub osoby mającej w obowiązkach prowadzenie spraw kadrowych należy w szczególności:

1)            prowadzenie pełnej dokumentacji akt osobowych pracowników Domu;

2)            prowadzenie kartotek i ewidencji spraw pracowniczych;

3)            zabezpieczenie danych i wszelkiej dokumentacji osobowej pracowników Domu przed nieuprawnionym udostępnieniem;

4)            nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez pracowników Domu;

5)            sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia;

6)            sprawowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, a w szczególności zarządzanie ryzykiem w obszarze objętym działalnością samodzielnego stanowiska pracy;

7)            współpraca z osobą sprawującą nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż.

§ 14. Do zadań osoby pracującej na samodzielnym wieloosobowym stanowisku ds. pracy socjalnej należy w szczególności:

1)            prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem w Domu osób do niego skierowanych;

2)            prowadzenie ewidencji mieszkańców Domu;

3)            prowadzenie księgi meldunkowej Domu;

4)            prowadzenie akt osobowych mieszkańców oraz właściwe ich zabezpieczenie;

5)            koordynacja procesu adaptacji nowego mieszkańca;

6)            nadzór nad przestrzeganiem praw mieszkańców;

7)            udzielanie pomocy mieszkańcom w załatwianiu ich spraw codziennych i urzędowych;

8)            utrzymywanie kontaktu z rodzinami mieszkańców Domu;

9)            przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z mieszkańcami Domu oraz ustalanie aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania lub pobytu osób oczekujących na przyjęcie do Domu;

10)         załatwianie spraw związanych ze zgonami i pogrzebami mieszkańców;

11)         udzielanie informacji na temat warunków przyjęcia do Domu i zasad pobytu w Domu osobom zainteresowanym.

 

§ 15. 1. Zadania osób pracujących na: samodzielnym stanowisku pracownika ds. BHP i  ds. ppoż., samodzielnym stanowisku ds. prawnych i samodzielnym stanowisku ds. religijnych regulują odrębne przepisy.

2.            Osoby wymienione w ustępie 1, ściśle współpracują z Dyrektorem Domu, w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka oraz właściwej reakcji na ryzyko w obszarze objętym działalnością samodzielnego stanowiska pracy.

 

§ 16. Do zadań osoby pracującej na samodzielnym stanowisku ds. kancelaryjnych należy prowadzenie sekretariatu Domu obejmujące w szczególności:

1)            prowadzenie rejestru pism wychodzących i przychodzących;

2)            wysyłanie korespondencji i przesyłek;

3)            obsługa poczty elektronicznej Domu;

4)            przyjmowanie i nadawanie faksów, telegramów, itp.;

5)            nadzór nad obiegiem dokumentów w Domu oraz przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej przez pracowników;

6)            prowadzenie ewidencji skarg i wniosków;

7)            prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Domu;

8)            prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych;

9)            prowadzenie archiwum zakładowego.

 

§ 17. Dyrektor Domu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 – 16.00 po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Domu.

 

§ 18. Skargi i wnioski podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków, który zawiera następujące pozycje:

1)            nr porządkowy;

2)            datę wpisu;

3)            imię i nazwisko interesanta;

4)            przedmiot sprawy (ogólnie);

5)            imię i nazwisko pracownika załatwiającego skargę (wniosek);

6)            podjęte działania (sposób i datę załatwienia);

7)            uwagi.

 

§ 19. 1. Kontrola wewnętrzna jest wykonywana przez Dyrektora Domu, jego zastępcę, głównego księgowego oraz kierowników działów. Celem kontroli wewnętrznej jest monitorowanie skuteczności działania systemu kontroli zarządczej w Domu, poprzez sprawdzanie m.in. czy realizacja celów i zadań Domu odbywa się w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

2.            Kontrolę sprawują:

1)            Dyrektor Domu lub jego zastępca - w stosunku do wszystkich pracowników Domu;

2)            Główny księgowy - w stosunku do wszystkich pracowników Domu w zakresie operacji finansowych i gospodarczych;

3)            kierownicy działów - w stosunku do podległych pracowników.

3.            Kontrola obejmuje w szczególności:

1)            zachowanie zgodności działań z przepisami prawa, przyjętymi procedurami wewnętrznymi oraz standardami;

2)            terminowość wykonania zadań;

3)            skuteczność i efektywność działań;

4)            używanie zasobów w sposób oszczędny i przynoszący pożytek;

5)            przestrzeganie zasad etycznego postępowania;

6)            przestrzeganie poprawności wykonywanej opieki nad mieszkańcami Domu.

     4. Dyrektor Domu jest informowany pisemnie o zakresie i wynikach kontroli.

 

§ 20. 1. Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za terminowy i efektywny przepływ potrzebnych informacji do Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

2.            Szczegółowy sposób funkcjonowania kontroli zarządczej określają przepisy wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej.

3.            W Domu obowiązuje system rejestrowania ryzyka i jego dokumentowania.

 

§ 21. Zmiana niniejszego regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.

Załączniki

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie zgodnie z Zarządzeniem Nr 905/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22.06.2016 r. [regulamin]

 
 
Wprowadził BZMW/jkrukowski 26-09-2010
Aktualizujący bzmw/ext.rczarnecka 11-07-2016
Zatwierdzający Lisiecka Jolanta (DPS Dickensa) 11-07-2016
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-07-2016
Liczba odwiedzin: 2703