Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Kompetencje
Treść

Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów regulują: Ustawa  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 )

Celem Domu jest zapewnienie Mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu określonego w Rozporządzeniu. Usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające realizowane są między innymi w ramach zadań:

- udzielanie pomocy Mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji,, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

- zapewnienie właściwych zajęć usprawniających dla Mieszkańców

- aktywizacja Mieszkańców  poprzez dostęp do terapii zajęciowej, oraz imprez kulturalnych i rekreacyjnych

- zapewnienie Mieszkańcom Domu możliwości korzystania ze świadczeń medycznych przysługujących im z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

 

Swoje cele i zadania Dom realizuje w szczególności poprzez:

- ciągłe doskonalenie poziomu zarządzania zasobami Domu mającymi wpływ na zdolność placówki do realizacji założonych celów

- gromadzenie i wykorzystanie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach Mieszkańców, celem doskonalenia świadczonych usług

- zatrudnianie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe jak i wysoki poziom etyczny niezbędne do wykonywania obowiązków oraz predyspozycje do pracy z ludźmi w podeszłym wieku, niepełnosprawnymi, chorymi.

- wzajemne współdziałanie wszystkich pracowników w zakresie realizacji celów


Wprowadził BZMW/jkrukowski 2010-12-15
Aktualizujący bzmw/jkrukowski 2010-12-15
Zatwierdzający Lisiecka Jolanta (DPS Dickensa) 2010-12-15
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2010-12-16
Wersja standardowa