Kanał Wyżej
Kompetencje
Tresc
Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów regulują: Ustawa  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837 )
Celem Domu jest zapewnienie Mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu określonego w Rozporządzeniu. Usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające realizowane są między innymi w ramach zadań:
- udzielanie pomocy Mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji,, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
- zapewnienie właściwych zajęć usprawniających dla Mieszkańców
- aktywizacja Mieszkańców  poprzez dostęp do terapii zajęciowej, oraz imprez kulturalnych i rekreacyjnych
- zapewnienie Mieszkańcom Domu możliwości korzystania ze świadczeń medycznych przysługujących im z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
 
Swoje cele i zadania Dom realizuje w szczególności poprzez:
- ciągłe doskonalenie poziomu zarządzania zasobami Domu mającymi wpływ na zdolność placówki do realizacji założonych celów
- gromadzenie i wykorzystanie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach Mieszkańców, celem doskonalenia świadczonych usług
- zatrudnianie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe jak i wysoki poziom etyczny niezbędne do wykonywania obowiązków oraz predyspozycje do pracy z ludźmi w podeszłym wieku, niepełnosprawnymi, chorymi.
- wzajemne współdziałanie wszystkich pracowników w zakresie realizacji celów
Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa